Ochranná známka

23.07.2009 16:00

Šlechtova metoda k odstraňování cervikálního syndromu a výhřezu plotének v oblasti bederní páteře

 

Tato publikace je předmětem autorského práva podle zákona 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Bez souhlasu autora nikdo nesmí dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat obsah díla veřejnosti nebo jinak komerčně užít.

Pokud bude do práv autora neoprávněně zasaženo, autor se bude domáhat zákazu zasahování a přiměřeného zadostiučinění za způsobenou újmu.

Právo na náhradu škody a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčeno.

Metoda a postupy popisované v této publikaci jsou výsledkem speciálních znalostí, zručností, schopností a dlouholetých poznatků a zkušeností, které byly získány jako výsledek dlouholeté praxe a jako konkrétní aplikace znalostí a zkušeností jsou chráněny jako know-how. Všechna práva k užívání know-how náleží výhradně původci.

Vzhledem k tomu, že popisovaná fyzioterapeutická metoda představuje způsob ojedinělé léčby nemocných, původce si nepřeje, aby bez jeho souhlasu byla metoda použita, neboť bez příslušných znalostí a zaškolení by mohlo dojít k vážnému ublížení na zdraví, což může být trestně stíháno.

 

Ing. Jarmila Loskotová

patentová zástupkyně